:: TRACK NOW ::
Select you shipment type.
Tracking Number
Track up 10 number at a time.
Separate by a comma (,) or return (enter)
:: More option ::  
 
                จากธุรกิจในเครือ บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด ที่มีทั้งการนำเข้า-ส่งออกของสินค้า
และลูกค้าที่หลากหลายมานับ 15 ปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์ ในการดูแลสินค้าใหม่ รวมถึงประสบการณ์
ในการให้บริการและเรียนรู้จากสถานการณ์ที่ลูกค้า ต้องปรับเปลี่นการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของแต่ละบริษัท จากประสบการณ์ต่างที่ผ่านมานี้้ทำให้เราได้รับความไว้วางใจ และสามารถให้คำปรึกษา
แก่ ลูกค้าในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง
                
                จุดเด่นของบริษัทฯ คือ การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรที่จุดเดียว โดยเน้นการให้คำปรึกษา
ช่วยแนะนำและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้ลูกค้านั่นจัดการระบบโลจิสติกส์ ได้อย่างมี
ประสิทธภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงประหยัดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ได้มากขึ้น
เพียงแค่ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพียงเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้เป็น
สิ่งที่เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอให้กับลูกค้า

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าบางส่วนที่เชื่อมั่น วางใจให้เราได้ให้บริการแก่ท่าน