:: TRACK NOW ::
Select you shipment type.
Tracking Number
Track up 10 number at a time.
Separate by a comma (,) or return (enter)
:: More option ::  
 

บริการด้านพิธีการศุลกากร
    บริการออกของทั้งทางเรือและทางอากาศ
     ● บริการด้าน Freight โดยมีเครือข่ายต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
        และทั่วโลก ทั้งแบบเต็มตู้ FCL และแบบไม่เต็มตู้ LCL
     ● บริการดำเนินพิธีการคืนภาษีประเภทต่างๆ มุมน้ำเงิน 19 ทวิ
     ● บริการจัดการสินค้าแบบโครงการ (Project Cargo Handling)
     ● มีระบบ EDI เชื่อมต่อกับกรมศุลกากรในการดำเนินการ
     ● บริการออกของแบบ "Green Line"
     ● รับให้คำปรึกษาในฐานะตัวแทนมืออาชีพที่ได้รับใบอณุญาต
     ● บริการเตรียมเอกสารผ่านธนาคาร และอื่นๆ
     ● บริการขนส่งและลากตู้จากท่าถึงปลายทางที่กำหนด

บริการขนส่ง และกระจายสินค้า
             บริษัทฯ มีเครือข่ายขนส่งที่สนับสนุนการให้บริการ
     ขนส่งที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าหลายพันรายและจุดลง
    สินค้ากระจายทั่วทั้งประเทศ การดำเนินงานปัจจุบัน ยังรวม
    ถึงการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค และสินค้าเพื่อ
    สุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนผู้ผลิต สินค้าสำเร็จรูปปัจจุบันบริษัทฯ
    ยังให้บริการส่งสินค้าที่หลายหลาย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค
    อาหาร เครื่องเขียน เครื่องใช้ภายใน สำนักงาน สินค้าทางด้าน
    กราฟฟิก สินค้าทางด้านอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องทำ
    ความเย็น สารปรุงแต่งอาหารอุตสาหกรรม รวมทั้งอุปรกรณ์
    เครื่องใช้ไฟฟ้า และเวชภัณฑ์
บริการให้คำปรึกษาระบบโลจิสติกส์

          จากธุรกิจในเครือ บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด
    ที่มีทั้งการนำเข้า-ส่งออกของสินค้า ลูกค้าที่หลากหลายมา
    นับ 15 ปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์ ในการดูแลสินค้าใหม่
    รวมถึงประสบการณ์ในการให้บริการ เรียนรู้จากสถานการณ์
    ที่ลูกค้าต้องปรับเปลี่นการทำงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
    แต่ละบริษัทจากประสบการณ์ต่างที่ผ่านมานี้้ทำให้เราได้รับ
    ความไว้วางใจและสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องต่างๆ
    ได้อย่างถูกต้อง


            จุดเด่นของบริษัทฯ คือ การให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร
    ที่จุดเดียว โดยเน้นการให้คำปรึกษา ช่วยแนะนำและแก้ปัญหา
    ให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้ลูกค้านั่นจัดการระบบ
    โลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
    กว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงประหยัดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์
    ได้มากขึ้นเพียงแค่ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องปรับ
    เปลี่ยนระบบการทำงานเพียงเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรา
    มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอให้กับลูกค้า