:: TRACK NOW ::
Select you shipment type.
Tracking Number
Track up 10 number at a time.
Separate by a comma (,) or return (enter)
:: More option ::  
     บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด (Chairak Develop Service Co. Ltd )
    สถานที่ตั้ง : 2029/24-28 อาคาร.เอช.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
                        เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
                        โทร. 0-2675-0559-63        โทรสาร. 0-2675-1342
    วันก่อตั้ง   : ปี พ.ศ 2538 (1996)
    ทุนจดทะเบียน : 2 ล้านบาท
                    บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี 2538 จนถึงปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์การทำงาน
    กว่า 16 ปี มีสำนักงานตั้งอยู่ ที่2029/24-28 อาคาร.เอช.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 มีจำนวนผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้นกว่า 95 คน รับผิดชอบในส่วนงานหลัก
    3 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายจัดการ, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายปฏิบัติการในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการประกอบด้วย
    แผนกงานหลัก 4 แผนก ได้แก่ แผนกเอกสารทางแอร์, แผนกเอกสารทางเรือ, แผนกตรวจปล่อย และแผนก
    กฎหมายและงานคดี บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกรมศุลกากรอนุมัติให้เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาติ
    ระดับพิเศษ ลำดับที่ 19 โดยมีผู้ชำนาญการด้านศุลกากร ซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกจากกรมศุลกากรประจำ
    บริษัทตลอดเวลา
                บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายใน
    ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นความชำนาญพิเศษในการให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร
    และตรวจปล่อยสินค้าประเภทสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้ามูลค่าสูง หรือสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวง
    สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น เครื่องสำอาง , ยา , เคมีภัณฑ์ , อาหาร
    , เครื่องจักร และ SPARE PART ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรายังมี บริษัทในเครือ
    คือ บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด ให้บริการด้านการขนส่งภายจังหวัดภายในประเทศ เคลื่อนย้าย
    สินค้า และ พัสดุ แบบเหมาเที่ยว ให้บริการตั้งแต่รถขนาด 4 ล้อเล็ก 4 ล้อใหญ่ 6 ล้อใหญ่ รถหัวลากตู้
    คอนเทนเนอร์ และ สินค้าที่มีขนาดใหญ่ สูง หรือ มีน้ำหนักมาก เพื่อการให้บริการอย่างครบวงจรอีกด้วย
              
   
    นโยบายคุณภาพ บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด

    ฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับจะยึดถือ และยึดมั่นนโยบายคุณภาพ
    เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรดังนี้

   “ใส่ใจคุณภาพ ส่งมอบรวดเร็วตรงต่อเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจของลูกค้า”

   และเพื่อให้นโยบายคุณภาพของบริษัทบรรลุผล บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 3 ประการ
   เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริการดังนี้

   1.  พัฒนาความเป็นมืออาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ โดยสรรหาและฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
        เพื่อมั่นใจว่าพนักงานทุกระดับจะสามารถปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

   2.  พัฒนาระบบข้อมูลและการแสดงผล รวมถึง การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรและการสื่อสารกับลูกค้า
        เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี และมีข้อมูลการตัดสินใจที่ถูกต้อง

   3. พัฒนาประสิทธิภาพของ SUPPLIER โดยการเฟ้นหาและคัดเลือก SUPPLIER ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
       ที่กำหนด และเน้นความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล